Cultuureducatiescan
Door: Joop Mols

Doelgroep:

Leerkrachten PO, Besturen PO, Directies PO

Inhoud:

Of u nu via de website van uitgeverij Van Gorcum BV of rechtstreeks via Google op onze site terecht bent gekomen, dat maakt niet uit.  U bent hier aan het goede adres voor de juiste en meer gedetailleerde achtergrondinformatie .

Hoe bepaalt u de kwaliteit van cultuureducatie?

Om de kwaliteit van beleid en uitvoering van cultuureducatie op uw school (of scholen) in beeld te brengen stellen we vragen op verschillende niveaus. We stellen geen normen waaraan u  moet voldoen, u geeft naar alle eerlijkheid antwoorden op vragen die gebaseerd zijn op algemeen erkende kwaliteitsindicatoren.

Het instrument (de Cultuureducatiescan)

De (digitale) Cultuureducatiescan is een uniek en praktisch bruikbaar instrument om de kwaliteit van beleid en uitvoering in cultuureducatie op uw school in beeld te brengen en zelf prioriteiten en vervolgstappen vast te stellen. Dit doet u door antwoorden te geven op vragen gesteld aan één of meer betrokkenen met verantwoordelijkheid in cultuureducatie zoals  bestuur, directie, team en zo gewenst de individuele leerkracht.

De vragenlijsten hebben onderling een samenhang en zijn gebaseerd op kwaliteitsindicatoren uit onder andere WMKPO  (Werken met kwaliteit in het Primair Onderwijs) en kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie.

Niveau bestuur en directie

Voor Bestuur en Directies zijn er samenhangende vragenlijsten die we de Bestuursscan noemen. Bestuur en Directie kijken immers vanuit verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden naar onderwijs en dus ook naar cultuureducatie.  Op dit niveau gaan de vragen over beleid, visievorming, structurele financiën, afstemming met culturele veld, draagvlak en kwaliteitszorg.

Impressie van enkele vragen bestuur scan inclusief het radardiagram.

 

In het radardiagram is in één beeld te zien hoe bestuur en directie(s) de stand van zaken beoordelen.

Het radardiagram en de rapportage met alle gegeven antwoorden, inclusief een uitgebreide analyse, zijn direct na het invullen van de Bestuursscan digitaal beschikbaar als pdf- bestand

 

voorbeeld radardiagram

 

 

Niveau schoolteam

Op schoolniveau bieden we een Cultuureducatiescan, bestaande uit een Quickscan voor directie(s) en/of schoolleider(s) en een Schooldiagnose voor schoolteams. De Quickscan behandelt het schoolbeleid op het gebied van cultuureducatie in hoofdlijnen; de Schooldiagnose gaat in op de uitvoering van dit beleid.

Ook hier geldt dat directie en schoolteam vanuit verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden kijken naar cultuureducatie in het onderwijs. Deze vragen zijn gericht op beleid, visievorming, deskundigheid leerkrachten, randvoorwaarden, volgen culturele ontwikkeling van leerlingen, financiën, culturele partners en evaluatie.

Kleinere scholen kunnen met het hele team in één keer de vragenlijsten digitaal invullen. Grotere scholen kunnen er ook voor kiezen om de vragenlijst bijvoorbeeld per bouw in te vullen.

Een impressie van de vragen

van de Schooldiagnose, door team of deel van het team ingevuld

 

In het radardiagram

is in één oogopslag te zien hoe directie en schoolteam de stand van zaken beoordelen.
Het radardiagram en de rapportage met alle gegeven antwoorden, inclusief een uitgebreide analyse, zijn direct na het invullen van de Quickscan en Schooldiagnose digitaal beschikbaar als pdf- bestand.

 

Niveau discipline

Voor de disciplines Beeldend (tekenen en handvaardigheid), Dans, Erfgoed, Muziek en Theater hebben we vragenlijsten voor (vak)leerkrachten en dat noemen we de Disciplinescan. De vragen zijn voor alle disciplines in dezelfde vorm gezet.
De vragen in de disciplinescan gaan over de inhoud van de betreffende discipline (uitvoering, domeinen) en de mate waarin de leerkracht is toegerust deze discipline zelfstandig uit te kunnen voeren (o.b.v. de kennisbasis Pabo).

De Disciplinescan is binnenkort beschikbaar. Nadat we deze in de praktijk hebben getest.

 

Werksessies

Het in beeld brengen van de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie door het invullen van de Cultuureducatiescan is uitermate zinvol

We denken u echter sneller en effectiever te kunnen helpen door u werksessies van 2,5 uur aan te bieden. Er zijn 3 vormen van werksessies mogelijk:

1          Eén of meer leden van het schoolbestuur, in combinatie met (een delegatie van) schoolleiders.

2          Een schooldirecteur of schoolleider in combinatie met alle leerkrachten (kleine scholen) of een delegatie van leerkrachten (per bouw) voor grote scholen.

3          Een (individueel) vervolg met een werksessie met meerdere leerkrachten met expertise in één of meer verschillende kunstdisciplines.

 

Waarom een werksessie van 2,5 uur en…. wat levert dit op?

Onder begeleiding van een onafhankelijk trainer/ gespreksleider creëert u een momentopname van beleid en uitvoering van cultuureducatie op uw school of binnen uw bestuur. U hebt na afloop inzicht in wat er goed op de rails staat en wat nog aandacht nodig heeft de komende tijd. De resultaten van de scan helpen u, uw prioriteiten te stellen en deze te onderbouwen.

Na de werksessie van 2,5 uur hebt u een door het team breed gedragen inspectierapportage cultuureducatie.

Indien u over bijvoorbeeld twee jaar de Cultuureducatiescan met uw team opnieuw invult, heeft u snel inzicht in de vorderingen van de afgelopen tijd. Zo kunt u uw eigen beleidsuitvoering monitoren.

 

Wat doen we in een werksessie?

In 2,5 uur komen de volgende programmaonderdelen aan bod:

1          Presentatie van cultuureducatie in historisch perspectief tot heden;

2          Invullen van de vragenlijsten van de Cultuureducatiescan;

3          Workshop ‘Het Kindbeeld van Nu’ waarin u met uw team uw eigen kindbeeld verkent en bekijkt wat dit betekent voor cultuureducatie op uw school, en

4          Het gezamenlijk bekijken van de radardiagrammen en duiden van de resultaten.

Op basis van deze resultaten en, indien gewenst, met ondersteuning van één van onze trainers kunt u naderhand verder aan de slag, bijvoorbeeld met een verbeterplan of met een herziening van uw cultuureducatiebeleidsplan.

 

Wat moet u nog meer weten over de Cultuureducatiescan?

–           Het invullen van de Cultuureducatiescan duurt maximaal 35 minuten. U ziet direct het resultaat.

–           De rapportage, die u direct na het invullen van de Cultuureducatiescan ontvangt, bevat niet alleen een grafisch beeld (in de vorm van een radardiagram) waarmee u de resultaten direct kunt duiden, maar ook een uitgebreide analyse met plus- en verbeterpunten.

–           De resultaten van de Cultuureducatiescan levert u als schoolteam of bestuur niet alleen een portret op van de huidige stand van zaken; u kunt op basis hiervan ook prioriteiten en agendapunten voor de toekomst vaststellen.

–           U stelt zelf vast aan welke punten u wilt werken en in welk tempo. U bent zelf eigenaar van uw eigen verbeterproces!

–           De rapportage leent zich uitstekend voor een inhoudelijk gesprek met de Onderwijsinspectie. Wij kunnen desgewenst een inspectierapportage verzorgen.

–           Binnenkort is de Cultuureducatiescan ook beschikbaar voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

–           De digitale Cultuureducatiescan wordt gedistribueerd door Uitgeverij Van Gorcum. Het IT bedrijf Kwest zorgt voor het digitale systeem en technische helpdesk.

–           De inhoudelijke helpdesk wordt geleverd door het Cultuur Educatief Collectief, de auteurs van de Cultuureducatiescan.

–           De trainers van de werksessies zijn gecertificeerd en opgeleid door het Cultuur Educatief Collectief. Zij werken voor verschillende instellingen in Nederland. U kunt ook bij hen terecht met uw vragen.

 

Prijzen ( incl. btw)

Cultuureducatiescan

U schaft de cultuureducatiescan aan voor een eenmalig bedrag van € 70,-  per school.

De licentiekosten zijn €0,30 per leerling per jaar.

De prijs voor de Bestuursmodule is €0,08 per leerling.

U kunt via bijgaande link uw bestelling plaatsen: cultuureducatiescan.nl/bestellen

Werksessie

Uitvoering van één werksessie van 2,5 uur op school met het hele team kost € 750,- .

Wie zijn de beschikbare trainers van CEC?

In het Cultuur Educatief Collectief zijn drie trainers beschikbaar voor het leiden van werksessies: Paul Vogelezang, Titia Lefers en Joop Mols.

Zij zijn niet alleen auteurs van de verschillende onderdelen in de digitale Cultuureducatiescan, maar ook ontwikkelaars van de werksessies. Zij hebben ruime ervaring in onderzoek en innovatie en strategisch beleid.

 Condities uitvoering werksessies

–           Werksessies kunnen in de ochtend, middag of avond worden gerealiseerd.

–           Elke deelnemer (of groepje per bouw)  moet een pc, laptop of tablet ter beschikking hebben.

–           Daarnaast dient er voldoende Wifi capaciteit te zijn om tegelijkertijd met 10 – 12 deelnemers de vragenlijsten in te vullen.

–           In de centrale ruimte hebben we een digitaal schoolbord, of een beamer met laptop nodig om de resultaten zichtbaar te maken.

Contact

Nog meer vragen, wilt u een advies op maat of werksessie(s) bestellen?

Vult u s.v.p. dan het cultuureducatiescan contactformulier in, wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Wellicht is een van uw partners in cultuureducatie gecertificeerd om te werken met de cultuureducatiescan. Klik  hier  voor een overzicht van instellingen en trainers van de Cultuureducatiescan in Nederland, misschien bij u in de buurt!
‹ Terug