Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

CEC

De culturele infrastructuur in Nederland verandert. Wij zien dat als een kans om Cultuureducatie te verankeren. Om die kansen om te zetten naar de praktijk is CEC uw partner.

Waar staat C.E.C. voor?

C.E.C. is ‘sterk op de werkvloer.’ De praktijk van Cultuureducatie is voor ons leidend, wij denken vanuit de vraag van onderwijs, Cultuur en Overheden. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en de innovatie van de sector. Wij kiezen vooral voor de samenhang, de uitwerking van concepten. Innovatie vindt volgens ons plaats vanuit de praktijk van culturele instellingen, onderwijs en overheden die initiatieven nemen om samen nieuwe en duurzame cultuureducatie vorm te geven. Wij zijn in staat om op verschillende niveaus – inhoudelijk, organisatorisch, strategisch en beleidsmatig –  soms zelfs tijdelijk uitvoerend onze expertise in te zetten.

Het C.E.C. kiest voor:

1 De ontwikkeling van ‘cultuureducatieve gereedschappen’ en concepten om onderwijs, culturele omgeving en overheden op het terrein van cultuureducatie te helpen om uiteindelijk kinderen te begeleiden naar ‘vormgevers van onze toekomst’.
Aansluiting bij de nieuwe inzichten en kennis op het terrein van cultuureducatie en deze te verbinden met de bestaande relevante kennis en werkwijzen. Dit is vaak maatwerk. Immers de situatie in een stad of een dorp is verschillend.
3 Werken vanuit de praktijk van het onderwijs. Vanuit welk kader of denkconcept kunnen we leerkrachten op de werkvloer ondersteunen in kwalitatief goed cultuuronderwijs? En hoe kunnen we daarbij denkconcepten praktisch vertalen naar het werk met de leerlingen? Wij werken voornamelijk procesgericht.
4 Leveren van maatwerk. In samenspraak met de opdrachtgever zoeken we naar de beste oplossing en maken daarbij gebruik van onderzoek, nieuwe inzichten en betrokkenheid van meerdere partijen.

C.E.C. is:

  • Een collectief van onafhankelijke adviseurs / experts
  • Dynamisch en flexibel. C.E.C. bestaat nu uit zes personen, maar kan uitgebreid worden als nieuwe expertise zich aandient of nodig is.
  • Een ideale samenwerkingspartner. Juist in deze tijd is het goed om expertise te bundelen. Het C.E.C. heeft zo samenwerkingsverbanden met leden van de Raad van 12 en het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs, waarin de Hogescholen in Nederland verenigd zijn. (voorbeeld: De post-HBO-opleiding ‘Cultuurbegeleider’ is een concreet resultaat van de samenwerking met de hogescholen. Scholing is immers een van de belangrijke pijlers van het C.E.C..
  • Een collectief dat de afzonderlijke expertises bundelt. Door de onderlinge samenwerking in de coöperatie kunnen we snel en flexibel inspelen op de vraag. Snel schakelen, inhoudelijk goed geïnformeerd zijn, maatwerk leveren, beschikken over vaardigheden en expertise die effectief ingezet wordt. (erfgoed, onderwijs, kunsten, overheden, bedrijven, trainingen) .
  • Een collectief dat nieuwe ontwikkelingen vertaalt naar de praktijk. Het C.E.C. heeft initiatief genomen om in samenhangen met een bestaand kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs ( het WMKPO), de Cultuureducatiescan te ontwikkelen, zij verzorgt ook daarin weer scholing.